OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firma:

Denisa Khailová

IČ: 05748518

Fyzická osoba zapsaná u živnostenského úřadu v Nymburce.

Obchodní název:

Cukrárna Lip KAFE

Sídlo firmy:

Za Dráhou 1846/11, Nymburk 288 02

Bankovní spojení:

Fio baka, a.s., číslo účtu: 2901149717 /2010

Provozovny (výdejní místa):

Černošická 169, 155 31 Praha 5 - Lipence


1. Úvodní ustanovení

2. Práva a povinnosti prodávajícího

3. Práva a povinnosti kupujícího

4. Objednací a platební podmínky

5. Vyřizování reklamací

6. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

7. Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

8. Skladovací podmínky

9. Poučení o skladovacích podmínkách

10. Stornovací podmínky

11. Záruka na zboží

12. Délka poskytované záruky

13. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků Cukrárny Lip KAFE, prostřednictvím e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyjádřit se ke každé objednávce do 24hod od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování kupujícího naším pracovníkem a zkontrolování správnosti údajů, buď e-mailem nebo telefonicky. Za potvrzení nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše firma se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Prodávající má právo odmítnout objednávku v následujících případech:

 • v případě pozdního objednání (v tomto případě bude navržen náhradní termín dodání)
 • z důvodů naplnění výrobní kapacity
 • z důvodu nejasných kontaktních či dodacích údajů nebo v případě nemožnosti kontaktovat kupujícího
 • v případě, že místo dodání nebude ležet v rozvozové zóně v sekci Doprava zboží nebo nebude hodnota objednávky odpovídat způsobu dodání požadovaného zákazníkem.

3. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou emailovou adresu, telefonické spojení, jméno a

 • v případě požadavku na závoz správnou dodací adresu a datum a orientační čas doručení
 • v případě požadavku na vyzvednutí na výdejním místě vybrat jedno z výdejních míst a uvést datum vyzvednutí

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Celkovou cenou se rozumí součet

 • ceny za zboží dle objednávky
 • ceny za obalový materiál 
 • ceny za dopravu, bude-li kupujícím požadována

S cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky. 

Prodávající a kupující se mohou dohodnout na předání zakázky v potravinářských přepravkách. Tato služba je zdarma a prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím složení vratné kauce na zapůjčené přepravky. Kauce bude kupujícímu v plné výši vrácena v případě vrácení všech zapůjčených přepravek a to ve stavu umožňujícím jejich další použití. Pokud bude část přepravek vrácena poškozena nebo neúměrně znečištěna nebo nebude vrácena, má prodávající právo poměrnou část z kauce zadržet.

 Objednávky vyzvedávané na výdejních místech prodávajícího jsou na výdejní místa dopraveny zdarma.

4. Objednací a platební podmínky

Objednávka se stává závaznou ze strany kupujícího odesláním objednávky přes webové rozhraní na e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Ze strany prodávajícího se objednávka stává závaznou po jejím upřesnění a potvrzení kupujícímu.

Nezbytnou podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a následná komunikace s prodávajícím. Nepodaří-li se prodávajícímu kupujícího do 24 hodin od podání objednávky kontaktovat, čímž by došlo k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, může být objednávka prodávajícím zrušena.

Uzávěrka objednávek je vždy v 15:00 stávajícího dne. Po tomto čase již budou všechny došlé objednávky vyřízeny s časovým posunem jednoho dne. Objednávky na pondělí jsou vždy uzavírány ve čtvrtek předchozího týdne v 15:00.

Termín pro dokončení objednávky je stanoven v závislosti na obsahu objednávky. Dodací termíny na jednotlivé produkty jsou uvedeny v popisech produktů v e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz. Objednávkový systém je nastaven tak, aby kupujícímu umožnil objednání zakázky jako celku nejdříve na termín, který odpovídá termínu dodání výrobku s nejzazším dodacím termínem z celé objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o prodloužení dodacího termínu v případech mimořádně objemných objednávek. Nebude-li kupující souhlasit, nebude objednávka prodávajícím přijata z důvodů naplnění výrobní kapacity (viz. bod 2 Obchodních podmínek)

Objednané zboží si kupující přebírá osobně ve výdejním místě prodávajícího nebo od pracovníka prodávajícího na místě určení zboží v případě, že je zboží doručováno na místo určené kupujícím při objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího uhrazením jeho celkové ceny. Spolu se zbožím obdrží kupující od prodávajícího daňový doklad.

Vzhledem k povaze obchodovaného zboží a nutnosti osobního kontaktu prodávajícího a kupujícího je jediný možný způsob platby hotově při převzetí zboží. V případě objednávek nad stanovenou výši 3 000 Kč může prodávající od kupujícího požadovat uhrazení zálohy a to až do výše 100% hodnoty objednávky. V případě objednávek nad stanovenou výši 500 Kč může prodávající od kupujícího požadovat uhrazení zálohy a to až do výše 50% hodnoty objednávky.  V takovém případě bude prodávajícím kupujícímu vystavena zálohová faktura (v případě platby na výdejním místě bude vydán kupujícímu zálohový pokladní blok), která bude zahrnuta do konečné faktury (konečného pokladního bloku). Zálohová faktura bude zaslána kupujícímu na e-mail uvedený při registraci. Zálohová faktura bude splatná dle dohodnutých podmínek, které budou na zálohové faktuře uvedeny. V tomto případě přichází v úvahu i platba převodem na účet prodávajícího číslo: 2901149717 /2010 vedený u Fio banky, a.s. Požadovaný termín dokončení zakázky musí v tomto případě odpovídat reálným možnostem vyplývajícím z dohodnutého způsobu úhrady zálohové faktury a to zejména času potřebnému k odeslání platby kupujícím a připsání platby na účet prodávajícího. Nebude-li platba připsána na účet prodávajícího s takovým předstihem před termínem realizace zakázky, který odpovídá termínu dodání výrobku s nejzazším dodacím termínem z celé objednávky, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit nebo posunout termín její realizace. Platba záloh a způsob jejich úhrady je za všech okolností domlouvána mezi kupujícím a prodávajícím individuálně při potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.


5. Vyřizování reklamací

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz a právním řádem platným v ČR. Kupující musí prodávajícího o zamýšlené reklamaci zboží informovat telefonicky nebo ve výdejním místě prodávajícího osobně, maximálně však do 24 hodin od dodání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek v době po převzetí zboží kupujícím! Reklamaci nelze uplatnit na vady zboží vzniklé nedodržením skladovacích podmínek kupujícím nebo na vady vzniklé neopatrnou manipulací (přepravou) se zbožím kupujícím. Samotné vyřízení reklamace je v oprávněných případech možné pouze při osobním jednání kupujícího s prodávajícím ve výdejním místě prodávajícího a musí být realizováno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od dodání zboží kupujícímu.

6. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené na e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz.

Okamžik, do kdy je možné uplatnění reklamace, je dáno okamžikem fyzického předání zboží kupujícímu. Reklamaci je možné zahájit maximálně 24 hodin po předání zboží kupujícímu. Zejména reklamaci stavu zboží při jeho dodání je kupující povinen uplatnit v okamžiku předání zboží. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Skutečnost, že byl kupující úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje kupující provedením jednoho nebo více níže uvedených úkonů:

 • potvrzením či převzetím daňového dokladu
 • závaznou objednávkou zboží
 • fyzickým převzetím zboží

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.


7. Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

 • Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit zboží. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vady (volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady, či výměny zboží vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).
 • Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu zboží v případě, že ze zboží byla již jakákoliv jeho část (myšleno část konkrétního reklamovaného kusu, ne část objednávky) spotřebována či jinak znehodnocena.
 • Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, ve výdejních místech prodávajícího a to osobně. Reklamace se zásadně nevyřizují u kupujícího, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.
 • Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží, včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží, musí kupující uplatnit nejpozději při přebírání zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží, musí kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění, maximálně však do 24 hodin od převzetí zboží a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí zboží, až do uplatnění reklamace bylo zboží uloženo správným způsobem, zejména při teplotě odpovídající předpisům, upravujícím oblast výroby a skladování potravin.
 • O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého odborného uvážení pověřený pracovník Cukrárny Lip KAFE.
 • Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné problémy způsobené nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení použito dle výslovného požadavku kupujícího a to i přes případné upozornění prodávajícího, že požadované složení není vhodné. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje kupující fyzickým převzetím objednaného zboží


8. Skladovací podmínky

Veškeré zboží, ze sortimentu cukrářských výrobků, dodávané Cukrárnou Lip KAFE, je až do předání kupujícímu skladováno nebo přepravováno při teplotě do 8 °C. Po předání objednaného zboží kupujícímu, musí být tyto podmínky bezpodmínečně zachovány.

V případě, že nedojde k uskladnění dodaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se Cukrárna Lip KAFE zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodaném zboží a zároveň tím zaniká možnost zboží reklamovat.

Při správném skladování Cukrárna Lip KAFE garantuje kupujícímu záruku na kvalitu zboží minimálně po dobu uvedenou v detailu zboží na e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz

Při zjištění závadnosti objednávky týkající se chutí či složení zboží je kupující povinen neprodleně po zjištění těchto závad informovat prodávajícího na tel. č.: +420 604 361 372, nejpozději však 24 hodin po převzetí zboží. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Poučení o skladovacích podmínkách

Výrobky Cukrárny Lip KAFE musí být skladovány při teplotách od 5 °C do 8 °C a z důvodů hrozící kontaminace jinými aromaty a mikroorganismy také odděleně od surovin či zboží jiného původu. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!

10. Stornovací podmínky

Stornování objednávky je možné učinit nejpozději dva dny (48 hodin) před datem její realizace. Při stornování v kratším období před datem její realizace musí kupující uhradit 50% s celkové ceny objednávky. Storno objednávky vánočního cukroví a produktů z kolekce ,,Vánoční cukroví 2018 " je možné učinit poslední pracovní listopadový den (30.11.2018)! Při stornování v kratším období před datem její realizace musí kupující uhradit 50% s celkové ceny objednávky.

11. Záruka na zboží

 • Kupující má právo uplatnit záruku u prodávajícího jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího, což je kupující na požádání povinen doložit daňovým dokladem obdrženým za úhradu reklamovaného zboží.
 • Kupující je povinen provést prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu Cukrárny Lip KAFE.
 • U cukrářského zboží (dorty, zákusky, minizákusky, buchty, koláče) a veškerého dalšího objednaného zboží je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Délka záruky pro každé konkrétní zboží je uvedena v detailu zboží na e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů :

 • Vypršela-li u zakoupeného zboží záruční doba.
 • Svévolným upravením nebo pozměněním zboží bez souhlasu prodávajícího.
 • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží nezpůsobeným prodávajícím.
 • Poškozením zboží při přepravě kupujícím - i při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno za podmínek dle bodu 9)
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurace.
 • Zboží bylo poškozeno jiným použitím, které je v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních nebo záručních podmínkách nebo dále v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu zboží určeného k okamžité spotřebě.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

12. Délka poskytované záruky

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem pro zboží okamžité spotřeby, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Délka záruky pro každé konkrétní zboží je uvedena v detailu zboží na e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz

Zbožím okamžité spotřeby je míněno veškeré zboží, které vyrábí Cukrárna Lip KAFEÍ a které prodává prostřednictvím e-shopu www.cukrarnalipkafe.cz a které je potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, zákusky, minizákusky, případně i o pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

13. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a informování kupujícího o novinkách a obchodních nabídkách prodávajícího prostřednictvím zasílání hromadných e-mailů. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujícího je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Žádost o odstranění osobních údajů z databáze lze poslat elektronicky na cukrarnalipkafe@seznam.cz. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách, obchodních nabídkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
 • Změny obchodních podmínek mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na adrese https://www.cukrarnalipkafe.cz/obchodni-podminky/


V Praze  dne 8.11.2018